Umowa wdrożeniowa IT

Umowa wdrożeniowa IT to bardzo ważny dokument. Odpowiednio przygotowany może ułatwić współpracę i ewentualnie dochodzenie praw stron przed sądem. Dowiedz się, co powinna zawierać umowa wdrożeniowa IT i na co zwrócić uwagę, tworząc jej zapisy.

2022/01/27

Zwrot zaliczki od dewelopera

Z racji, iż powód nie może liczyć na zawarcie z deweloperem umowy przyrzeczonej ten winien zwrócić powodowi uiszczoną zaliczkę

2021/09/30

Wątpliwości z doręczaniem wniosków o uzasadnienie rozstrzygnięć sądów powszechnych

Dyspozycja tego przepisu mówi wyraźnie, że pełnomocnik profesjonalny: adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy oraz Prokuratoria Generalna Rzeczpospolitej Polskiej zobowiązani są do

2021/07/30

Nieprawidłowości i korekty finansowe w projektach współfinansowanych ze środków UE

Z uwagi na stwierdzoną nieprawidłowość, organ może nałożyć na beneficjenta korektę finansową, zażądać pomniejszenia kolejnych płatności lub żądać zwrotu wypłaconego dofinansowania.

2021/05/24

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna jako instytucja prawa zobowiązań

2021/03/15

Zmiana w przepisach dot. ochrony konsumenckiej w 2021 roku

Gdy przedsiębiorca staje się konsumentem

2021/02/11

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA A ALIMENTY

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnika, na którym ciąży obowiązek płacenia alimentów ...

2021/01/26

OGÓLNE ZASADY UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Na wstępie warto wskazać, że głównym celem przyświecającym instytucji upadłości konsumenckiej jest przede wszystkim oddłużenie – całkowite lub też częściowe- konsumenta, który popadł w problemy natury finansowej. Dla przeprowadzenia postępowania upadłości

2021/01/22

DEMATERIALIZACJA AKCJI I REJESTR AKCJONARIUSZY

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadza szereg istotnych zmian dla spółek akcyjnych oraz komandytowo akcyjnych. Przede wszystkim – akcje wyemitowane w formie papierowej utracą m

2020/05/14

Tarcza antykryzysowa w zakresie dopłat do wynagrodzeń dla pracowników

Projekt ustawy o tarczy antykryzysowej (ustawa z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych or

2020/04/01

Analiza ustawy z dnia 2 marca 2020 r. dotycząca COVID-19 oraz jej zmian.

Analiza ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i jej zmian. W dniu 8 marca 2020 r. weszła w życie

2020/03/25

Siła wyższa w stanie epidemii

Zgodnie z łacińską paremią – pacta sunt servanda – umów należy dotrzymywać. Co jednak w sytuacji, gdy wywiązanie się ze zobowiązań umownych, mimo dobrej wiary danej strony, napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, wywołane przez okoliczności, któryc

2020/03/24

Koronawirus a realizacja projektów z udziałem funduszy europejskich

Zgodnie z informacjami podanymi przez Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzatę Jarosińską-Jedynak - ponad 23 tysiące obywateli, firm i instytucji prowadzi 60 tysięcy inwestycji współfinansowanych z funduszy UE.[1] Trwają również nabory wniosków

2020/03/20

Nowa instytucja w Ordynacji Podatkowej – klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2016 poz. 846 (dalej OP) weszła w życie z dniem 15 lipca 2016 r. Ma ona na celu wprowadzenie szeregu zmian w tym pojęcie klauzuli przeciwko unikaniu op

2016/07/25

Kolejna nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych

W dniu 13 lipca 2016 r. w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 1020 została ogłoszona Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw. Zmiany mają przystosować prawo krajowe do unijnej dyrektywy 2014/24/UE oraz 2014/25/UE, która w

Postępowanie przed sądami administracyjnymi – nowe zasady

Ustawa z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2015 poz. 658) wprowadziła najdalej idącą reformę tego postępowania od 2004 r., czyli od wprowadzenia formuły dwuinstancyjnej. Jej celem jest usprawn

2016/06/20

PARP wypowiada umowy o dofinansowanie i zobowiązuje beneficjentów do zwrotu otrzymanego dofinansowania – czy można skutecznie temu przeciwdziałać?

W ramach perspektywy finansowej na lata 2007 – 2013, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dysponowała budżetem w wysokości ponad 7 mld euro, na realizację programów operacyjnych – PO IG, PO RPW oraz PO KL. W tym czasie Agencja zawarła umowy o dofinan

2016/05/30

Uproszczenie procedury dokonywania wpisów, wykreśleń i sprostowań w CEIDG

Ustawa z dnia 25.09.2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1893) wprowadza szereg zmian, które weszły w życie po 6-miesięcznym vacatio legis tj. 19 maja 2016 r. Jednym z podstawo

2016/05/23

Składanie e-wniosków do KRS za pośrednictwem ePUAP od 1 kwietnia 2016 r.

Od 1 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 9 Ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 r. poz. 4) obowiązują przepisy, które pozwalają na złożenie do Krajowego Rejestru Sądowego wszystkich e-wniosków za pośrednict

2016/05/10

Umowy na czas określony – nowe regulacje w 2016 roku

22 lutego 2016 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1220), która przewiduje nowe regulacje odnośnie zawierania umów na czas określony. Od tej daty przepisy KP będ

2015/11/24

Prowadzenie działalności gospodarczej a prawo do zasiłku macierzyńskiego po dniu 1 listopada 2015 r.

Wstępem do niniejszego wpisu, powinno być pytanie, jakie uprawienia przysługują kobiecie prowadzącej działalność gospodarczą, która zdecydowała się na posiadanie potomstwa? Osobie takiej nie będzie przysługiwało bowiem prawo do urlopu macierzyńskiego, gd

2015/11/03

Zobowiązanie solidarne współkredytobiorców a roszczenie regresowe

Sytuacja, w której dwie albo więcej osób zaciągają wspólnie zobowiązanie (jak np. umowę kredytową w banku) jest częsta. W szczególności tyczy się to osób bliskich- małżonków, rodzeństwa, rodziny, lecz również osób sobie obcych. Decydując się na to rozwiąz

2015/07/31

oZUSowanie umowy zlecenie od 1 stycznia 2016 r. – nowe przepisy

Prawo do zabezpieczenia społecznego jest jednym z praw zagwarantowanych w Konstytucji RP (art. 67). Polski ustawodawca wymienia w sposób wyczerpujący kategorie podmiotów, które podlegają ubezpieczeniom. Uzależnia powstanie stosunku prawnego pomiędzy ubezp

2015/07/29

Odwołanie darowizny – czy jest to możliwe?

Na podstawie umowy darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku (wzbogacenie obdarowanego z majątku darczyńcy). Umowa darowizny nie wymaga od obdarowanego świadczenia wzajemnego na rzecz darczy

2015/07/20

Zmiany w prawie cywilnym, czyli jak kształtuje się odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi i gwarancji po nowelizacji kodeksu cywilnego w grudniu 2014r

W dniu 25 grudnia 2014r. weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta wprowadzająca do kodeksu cywilnego szereg zmian. W związku z powyższym, z dniem 25 grudnia 2015r. utraciły moc: ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumencki

2015/07/06

Pozostawienie protestu bez rozpatrzenia – dotacje z UE

Dzięki niedawnemu rozstrzygnięciu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie mamy jasność, kiedy właściwa instytucja może pozostawić bez rozpatrzenia protest przedsiębiorcy przeciwko negatywnej ocenie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków UE.

2015/04/15

Interpretacja Urzędu Zamówień Publicznych odnośnie terminów wnoszenia odwołań do KIO

Z początkiem marca br. Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, w odpowiedzi na interpelację Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącą konieczności nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie terminów wnoszenia odwołań do Krajowej Izb

2015/03/24

Wnioski do KRS – zmiany w składanych dokumentach

15 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy Kodeksu Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2015 r.). Wprowadza ona między innymi następujące zmiany do ustawy o Krajowym Rejest

2015/02/23

Niezłożenie sprawozdania finansowego grozi wykreśleniem z KRS

W styczniu 2015 roku weszły w życie nowe przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2014 r.). Nowelizacja, która obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku, nak

SN – niedopuszczalny jest wpis do KRS ograniczający zakres umocowania prokurenta

Na wniosek Pierwszego Prezesa SN, 30 stycznia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów (sygn. akt III CZP 34/14) podjął uchwałę następującej treści: Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z

2015/02/03

Sprawniejsze postępowania rejestracyjne

1 stycznia 2015 roku weszły w życie nowe przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, które ograniczą wydatki Skarbu Państwa związane z prowadzeniem tego typu postępowań, usprawnią postępowania prowadzone przez sąd rejestrowy

2015/01/31

Upadłość konsumencka łatwiejsza do przeprowadzenia

31 grudnia 2014 r. weszła  w życie reforma tzw. upadłości konsumenckiej. Przepisy zmieniają ustawę Prawo upadłościowe i naprawcze, w zakresie postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Nowe przepisy poprzez złagodzenie prz

Ustawa o prawach konsumenta już obowiązuje

W dniu 25 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa o prawach konsumenta, w konsekwencji której moc utraciły ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny oraz ustawa  o szczególnych warunkach sprzedaży konsum

2015/01/21

Najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych

W dniu 19 października 2014 roku weszła w życie kolejna w tym roku ustawa nowelizująca przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych - ustawa z dnia 29.08.2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. 2014, poz. 1232). Nowela ta wprowad

2014/10/20

Zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym – czyli nadawanie NIP i REGON bez dodatkowych formalności

W dniu 1 grudnia 2014 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 1161). Powyższa nowelizacja, przede wszystkim wprowadza istotne zmiany w Usta

2014/10/15

EPU i e-sąd, czyli elektroniczne postępowanie upominawcze – jak to działa?

Od 1 stycznia 2010 r. w ramach postępowania cywilnego funkcjonuje postępowanie odrębne w postaci elektronicznego postępowania upominawczego, zwane w skrócie EPU. EPU jest uregulowane w art. 505(28) - art. 505(37) Kpc (w zakresie nieuregulowanym kpc odsył

2014/09/14

Zamówienia publiczne – zmiana podmiotowa w ramach konsorcjum

Wykonawcą w rozumieniu art. 2 pkt 11 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dalej: „PZP”)  może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która  ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofe

2014/08/31

Elektroniczna księga wieczysta i elektroniczny Krajowy Rejestr Karny

W wyniku nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym od 1 lipca 2014r. możemy korzystać z dwóch nowych usług on-line dostępnych za pośrednictwem portalu Ministerstwa Sprawiedliwości tj. usługi elektroniczne

2014/07/29

Obniżenie opłaty za zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

W dniu 30 maja 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (zastępujące dotychczas obowiązujące w tym zakresie Rozporządzenie Ministra Spra

2014/07/24

Bezprawne wykorzystanie oznaczeń indywidualizujących przedsiębiorstwo, towary i usługi – możliwe formy ochrony

Wielu przedsiębiorców w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej posługuje się  oznaczeniami graficznymi lub słowno-graficznych identyfikującymi  przedsiębiorstwo oraz produkty lub usługi przez nich oferowane. Oznaczania takie stanowią dobra nie

2014/06/24

Nowa siedziba Kancelarii

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od dnia 26 maja 2014 roku, Kancelaria mieści się pod nowym adresem - ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa. Serdecznie zapraszamy do naszego biura na 18-tym piętrze w budynku Warsaw Trade Tower. Zespół Kancelarii

2014/05/26

Nowe regulacje dotyczące faktur elektronicznych – zmiana ustawy o podatku od towarów i usług

Z dniem 01.01.2014 r. weszła w życie ustawa nowelizującą ustawę o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tekst jednolity z dnia 29 lipca 2011 r. , Dz.U. Nr 177, poz. 1054, z późn., zm., zwaną dalej „Ustawą”), wprowadzająca do Ustawy szereg pr

2014/04/17

Opłata sądowa w wysokości 5 mln od skargi na orzeczenie KIO jest niezgodna z Konstytucją

15 kwietnia br. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dalej: UKSC) dot. wysokości opłaty od skargi od orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu o udzielenie zamówienia

2014/04/16

Kwota dofinansowania – dotacja z EFS w ramach POKL nie stanowi obrotu podlegającego opodatkowaniu po

Wspólnik Kancelarii mec. Wojciech Bąk, po dwuletnim postępowaniu podatkowym oraz sądowoadministracyjnym, uzyskał korzystne dla klienta prawomocne orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego. W wyroku z 8 stycznia 2014 roku., sygn. akt I FSK 176/13, NSA s

Zamówienia publiczne – wyższy próg stosowania przepisów ustawy

W dniu 14 marca 2014 roku Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, podwyższający próg kwotowy, od którego uzależniony został obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Z

2014/04/10

Zwolnienie z podatku VAT usług szkoleniowych finansowanych ze środków publicznych

Usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych (w tym w formie płatności z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) oraz świadczenie usług i do

2014/03/17

Wyrok TK – karanie właściciela auta za niewskazanie kierującego pojazdu zgodne z Konstytucją

12 marca 2014r. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem w sprawie o sygn. akt P 27/13 rozstrzygnął pierwszą ze spraw dotyczących kwestii zgodności z Konstytucją art. 96§3 Kodeksu Wykroczeń. Przepis ten przewiduje wymierzanie właścicielowi lub posiadaczowi pojazdu

2014/03/14

Rażąco niska cena– oczywistość czy problem?

Wokół problematyki rażąco niskiej ceny istnieje bardzo wiele wątpliwości i sporów doktrynalnych. Wynika to z faktu, iż nie posiada swej ustawowej definicji. Ustawa Prawo zamówień publicznych (p.z.p.) w żadnym z artykułów nie definiuje tego pojęcia, choć o

2014/03/03

Proces legislacyjny – nowelizacja systemu “jednego okienka”

Na początku stycznia br. Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy nowelizującej ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który m.in. przewiduje znaczące usprawnienie procedur rejestracji podmiotów w Rejestrze - tzw. z

2014/02/21

Prawo restrukturyzacyjne – rząd przyjął założenia do projektu nowej ustawy

We wtorek 11 lutego 2014 r. rząd przyjął założenia do projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Ma być to rozwiązanie dla firm znajdujących się na krawędzi bankructwa i likwidacji, jako alternatywa wobec postępowania upadłościowego. Celem zmian w prawie

2014/02/01

System emerytalny, zmiany w OFE

1 lutego br. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. 2013, poz. 1717), zgodnie z którą przyszli emeryci

TK o opłacie sądowej od skargi na orzeczenie KIO

14 stycznia br. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zakresie, w jakim określa opłatę 5 procent, nie więcej niż 5 000 000 zł, od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urz

Nowy system doręczeń korespondencji z sądów i prokuratur

Od stycznia br. wszystkie przesyłki z sądów cywilnych i karnych oraz prokuratur wysyłane są za pośrednictwem Polskiej Grupy Pocztowej S.A. PGP S.A. podpisała dwuletni kontrakt (na lata 2014–2015), w wyniku wygranego postępowania prowadzonego przez Centrum

Nowy system doręczeń korespondencji z sądów i prokuratur

Od stycznia br. wszystkie przesyłki z sądów cywilnych i karnych oraz prokuratur wysyłane są za pośrednictwem Polskiej Grupy Pocztowej S.A. PGP S.A. podpisała dwuletni kontrakt (na lata 2014–2015), w wyniku wygranego postępowania prowadzonego przez Centrum

Witamy na stronie

Witamy serdecznie na nowej stronie internetowej Kancelarii Radców Prawnych Wojciecha Bąka i Marty Dębiak. Zapraszamy do współpracy zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego.