W dniu 14 marca 2014 roku Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, podwyższający próg kwotowy, od którego uzależniony został obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro. Ustawa nowelizująca podwyższa kwotę wartości zamówienia lub konkursu decydującą o obowiązku stosowania procedur przewidzianych w Prawie zamówień publicznych ponad dwukrotnie – do kwoty 30.000 euro.

Mając na uwadze średni kurs złotego w stosunku do euro, który zgodnie z § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.12.2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi aktualnie 4,2249, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych znajdą zastosowanie wyłącznie do zamówień i konkursów których wartość przekroczy kwotę 126.747 zł.

Powyższa kwota stanowi kwotę netto, zgodnie bowiem z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług.

Omawiane zmiany znajdą zastosowanie do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i konkursów wszczętych po dniu wejścia w życie ustawy. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i konkursów wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, jak również do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy oraz do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych po dniu wejścia w życie ustawy w następstwie postępowań o udzielenie zamówień publicznych wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosować się będzie przepisy dotychczasowe (art. 6 ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw).

Tekst ustawy nowelizującej został ogłoszony w dniu 01 kwietnia 2014 r. w Dzienniku Ustaw RP z 2014 r. poz. 423. Wprowadzone zmiany wejdą w życie16 kwietnia 2014 roku.

Źródło:

1. Ustawa z dnia 14.03.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 423),

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.12.2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1735),

3. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004, Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

 

Opracowała: Irmina Pawlik

Kontakt

Bąk i Dębiak
Kancelaria Radców Prawnych s.c.
ul. Chłodna 64, II piętro
00-872 Warszawa Wola

e-mail: biuro@bid.com.pl
kom.: +48 607 660 653
kom.: +48 668 151 841
tel.: 22 460 99 84