Osoby zainteresowane współpracą z Kancelarią proszone są o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: biuro@bid.com.pl.

Jednocześnie prosimy o umieszczenie na CV oraz na załączonych dokumentach poniższych oświadczeń:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Bąk i Dębiak Kancelarię Radców Prawnych s.c., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych, w tym w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „RODO”).

Oświadczam, iż poinformowano mnie o tym że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w procesie rekrutacyjnym jest Bąk i Dębiak Kancelaria Radców Prawnych s.c., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, e-mail: biuro@bid.com.pl.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w celu przeprowadzenia kolejnych postępowań rekrutacyjnych na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych.
  5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, żądania ich sprostowania lub usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonej przez Kancelarię. Ponadto przysługuje jej prawo żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym zaproszenie osoby, której dane dotyczą, do współpracy.

Aktualne rekrutacje – Praktykant

Poszukujemy studenta/ki co najmniej 3. roku prawa lub absolwenta/ki studiów prawniczych na praktykę.

Wymiar godzinowy praktyk do ustalenia z praktykantem.

Od kandydatów oczekujemy: rzetelności, zaangażowania oraz dokładności. Doświadczenie w pracy w kancelarii lub dziale prawnym spółki mile widziane.

Praktykant odpowiedzialny będzie za wspomaganie pracy Kancelarii, w zakresie prac administracyjno-biurowych, kontaktów z urzędami i sądami, wyszukiwania informacji prawnych oraz przygotowywania podstawowych pism.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.