W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy Państwa, że Bąk i Dębiak Kancelaria Radców Prawnych spółka cywilna przetwarza między innymi dane osobowe:
a. klientów będących osobami fizycznymi,
b. w przypadku klientów kancelarii będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – dane osobowe osób uprawnionych do reprezentacji takich podmiotów, pracowników i współpracowników takich klientów,
c. dostawców usług będących osobami fizycznymi, jak również pracowników i współpracowników dostawców usług;
d. osób zgłaszających się do Kancelarii w celu uzyskania pomocy w zakresie doradztwa prawnego świadczonego przez kancelarię, jak również osób, których dane zostały uzyskane przy okazji świadczenia takich usług na rzecz klientów Kancelarii;
e. osób współpracujących z Kancelarią w sposób stały bądź sporadyczny przy świadczeniu usług przez Kancelarię.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stosowną umową (zawartą na podstawie art. 26 ust. 1 RODO o współadministrowanie danymi przy tożsamym zakresie ich praw i obowiązków), współadministratorami danych osobowych są Wspólnicy Spółki Bąk i Dębiak Kancelaria Radców Prawnych s.c. z siedzibą w Warszawie, adres: ul Chłodna 51, 00-867 Warszawa („Kancelaria”).

Mogą się Państwo z nami skontaktować w siedzibie kancelarii, a także telefonicznie, pod numerem: (22) 460 99 84 lub pod adresem mailowym biuro@bid.com.pl

II. JAKIE SĄ CELE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach zapewnienia świadczenia przez Kancelarię – w sposób profesjonalny, zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz Zasadami Etyki Zawodu – pomocy (obsługi) prawnej.

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:
1. zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w tym w szczególności umowy obsługi prawnej bądź umowy o świadczenie usług na rzecz Kancelarii przez dostawców takich usług;
2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego;
3. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO –– w tym wypadku ta przesłanka będzie występowała ze względu na podejmowanie przez Kancelarię działań prawnych i faktycznych zmierzających do ochrony tego rodzaju interesów w ramach świadczonej przez Kancelarię pomocy prawnej; w tym wypadku przetwarzanie danych osobowych ma związek z działaniami realizowanymi na Państwa rzecz albo na rzecz innych osób fizycznych w sprawach lub postępowaniach, w których Państwo występują w jakimkolwiek charakterze (jako powód, pozwany, uczestnik, zainteresowany, świadek, biegły, pełnomocnik lub przedstawiciel, etc.);
4. ochrony prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ––przesłanka ta dotyczy przypadków, gdy przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione interesy. Wystąpi zazwyczaj wtedy, gdy przetwarzanie danych osobowych nie może opierać się na żadnej z przywołanych wcześniej podstaw prawnych. Za uzasadnione interesy uznajemy w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, monitorowanie Kancelarii oraz rejestrowanie wejść i wyjść z Kancelarii, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą.

III. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania. Co do zasady, na podstawie art. 5c ust. 2 lit. c ustawy z 6 lipca 1982 roku o radcach prawych okres przechowywania danych osobowych wynosi 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone, jeżeli dane osobowe były przetwarzane w ramach wykonywania zawodu. W innym przypadku:
a) jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz czas niezbędny dla realizacji przez strony tej umowy wynikających z niej roszczeń lub okresu przedawnienia roszczeń;
b) jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej – do czasu zrealizowania tych interesów lub ich wygaśnięcia;
c) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu (tj. do dnia, w którym dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych okaże się nieuzasadnione ze względu na cel, jakiemu miało służyć).
W każdym jednak przypadku dane osobowe, którymi dysponuje Kancelaria, nie będą przetwarzane przez okres krótszy, niż ustawowo wymagany dla przechowywania danego rodzaju informacji.

IV. JAKIM PODMIOTOM KANELARIA MOŻE PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe, w zależności od konkretnej potrzeby uzasadnionej łączącym nas stosunkiem prawnym lub faktycznym, mogą być udostępniane:
a) doradcom księgowym Kancelarii – na cele realizacji usług księgowo-podatkowych;
b) radcom prawnym, adwokatom, aplikantom, praktykantom (studentom) – zatrudnionym w kancelarii lub świadczącym na rzecz Kancelarii usługi prawnicze, w związku z wykonywaniem tego rodzaju usług;
c)firmie informatycznej, obsługującej (serwisującej) system teleinformatyczny Kancelarii;
d) wybranym instytucjom państwowym, organom władzy lub wykonującym zadania publiczne (sądom, komornikom sądowym, mediatorom, kuratorom, organom kontroli skarbowej, innym organom ochrony prawnej);
e) kancelariom notarialnym – w celu przekazania danych niezbędnych do sporządzenia umów lub przygotowania do tych umów oświadczeń w formie notarialnej;
f) bezpośrednim doradcom (prawnym, księgowym, inwestycyjnym, etc.) osób, których dane dotyczą oraz innym podmiotom – na wyraźne Państwa życzenie.

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Kancelaria zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Kancelaria informuje jednak, że może okazać się konieczne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego w sposób i na warunkach określonych przez stosowne przepisy prawa. Powyższe może nastąpić w przypadku np. zlecenia wykonania określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Przekazanie nastąpi jedynie, gdy państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych.

VI. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KANCELARIĘ

W związku z przetwarzaniem przez Kancelarię Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do swoich danych osobowych; przy czym art. 15 ust. 1 i 3 RODO stosuje się w zakresie w jakim nie naruszają obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej;
b) na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c) na podstawie art. 17 RODO, w przypadkach tam wymienionych – prawo do usunięcia danych;
d) na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym art. 18 RODO stosuje się w zakresie w jakim nie naruszają obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.
e) na podstawie art. 21 RODO – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przepisu art. 21 ust. 1 RODO nie stosuje się w przypadku danych osobowych pozyskanych przez radcę prawnego lub adwokata w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

Celem skorzystania z powyższych prawa należy skontaktować się z Kancelarią.

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

O ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

VIII. INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH I NIEPODANIA

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Kancelarią, podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem umownym, w pozostałym zakresie – w większości przypadków będzie to wymóg ustawowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa.

IX. POZOSTAŁE INFORMACJE

Kancelaria nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz automatycznego profilowania danych osobowych.

Radca Prawny i Adwokat korzystają z wyłączeń przewidzianych w RODO oraz ustawie z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) m.in. z uwagi na obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej oraz ze względu na konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Klienta.

Kontakt

Bąk i Dębiak
Kancelaria Radców Prawnych s.c.
ul. Chłodna 64, II piętro
00-872 Warszawa Wola

e-mail: biuro@bid.com.pl
kom.: +48 607 660 653
kom.: +48 668 151 841
tel.: 22 460 99 84