Wspólnik Kancelarii mec. Wojciech Bąk, po dwuletnim postępowaniu podatkowym oraz sądowoadministracyjnym, uzyskał korzystne dla klienta prawomocne orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego. W wyroku z 8 stycznia 2014 roku., sygn. akt I FSK 176/13, NSA stwierdził, że dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego wypłacana w ramach realizacji przez podmioty gospodarcze projektów współfinansowanych ze środków europejskich w ramach POKL, nie powinna być wliczona do podstawy opodatkowania podatkiem VAT.

Wyrok NSA jest o tyle istotny, iż w zaskarżonym wyroku z dnia 5 listopada 2012 roku (sygn. III SA/Wa 429/12) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zaprezentował odmienne stanowisko i stwierdził, że kwota dotacji otrzymana przez spółkę na realizację projektu współfinansowanego z EFS w ramach POKL ma bezpośredni wpływ na cenę realizowanych przez skarżącą szkoleń, a tym samym stanowi obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, czyli powinna zostać wliczona do podstawy opodatkowania.

Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się z takim stanowiskiem. Uznał, że elementem istotnym, wpływającym na ewentualne włączenie dofinansowania do podstawy opodatkowania, jest stwierdzenie, czy dotacje są przekazywane w celu dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług. Sam fakt, iż dofinansowanie wpływa na ostateczną cenę świadczenia, nie ma znaczenia dla uznania, czy powinno ono zwiększać podstawę opodatkowania podatkiem VAT. Zdaniem NSA, oceniając rodzaj danej dotacji (a tym samym jej wpływ na podstawę opodatkowania) należy rozważyć „czy dofinansowanie odnosi się więc do ceny konkretnego towaru, czy usługi, czy też ma charakter ogólny – odnosi się do realizacji “projektu”, jako pewnej całości” a także „czy wartość dofinansowania odnosi się do pojęcia wydatków kwalifikowalnych projektu (tj. niezbędnych do wykonania danego projektu oraz bezpośrednio z nim związanych), które można utożsamiać z wynagrodzeniem z tytułu świadczenia usługi szkoleniowej. Czy też dotacja ma związek ze sprzedażą konkretnej usługi, stanowi zatem dopłatę do jej ceny.”

W związku z tym, że w przedmiotowej sprawie dofinansowanie przeznaczone było na pokrycie ściśle określonych wydatków ponoszonych przez organizatora projektu w związku z jego realizacją, NSA za wadliwe uznał stanowisko, jakie zaprezentował Sąd I instancji. NSA zwrócił uwagę, iż Sąd I instancji niepotrzebnie dokonywał ustaleń, czy w danym przypadku świadczenie usługi jest odpłatne, czy nie i co można uznać za wynagrodzenie za usługę, ale podstawowym jest zagadnienie, czy otrzymywana dotacja miała bezpośredni wpływ na konkretną, ustaloną dla danej czynności cenę.

Reasumując, NSA w przedmiotowym wyroku zgodził się ze stanowiskiem prezentowanym przez spółkę, iż dotacja otrzymana ze środków unijnych w ramach EFS nie ma bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych przez spółkę usług lub dostarczanych towarów i nie będzie zwiększała podstawy opodatkowania. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, iż zgodnie z przedmiotowym wyrokiem NSA – od otrzymanych dotacji na realizacje projektu w ramach POKL beneficjent nie musi odprowadzać podatku VAT.

Prawomocny wyrok NSA z 8 stycznia 2014 roku, sygn. akt I FSK 176/13  dostępny jest tutaj:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6565E46698

Kontakt

Bąk i Dębiak
Kancelaria Radców Prawnych s.c.
ul. Chłodna 64, II piętro
00-872 Warszawa Wola

e-mail: biuro@bid.com.pl
kom.: +48 607 660 653
kom.: +48 668 151 841
tel.: 22 460 99 84