Usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych (w tym w formie płatności z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane, są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jeżeli środki te stanowią obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i ich udział w całkowitym obrocie z tytułu świadczenia konkretnej usługi wynosi co najmniej 70%. Podstawa prawna zwolnienia to art.43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) w zw. z § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1722).

Zastosowanie zwolnienia usług szkoleniowych w oparciu o w/w podstawę prawną możliwe jest wyłącznie wtedy, gdy dane szkolenie można uznać za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Polskie przepisy takiej definicji nie zawierają, co często powoduje problemy interpretacyjne. Warto jednak pamiętać, że definicją można jednak znaleźć w obowiązującym od 1 lipca 2011 roku rozporządzeniu wykonawczym Rady (UE) Nr 282/2011 z 15 marca 2011 roku, ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Rozporządzenie to wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Zgodnie z art. 44 Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15.03.2011 – Usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

Jednakże, w praktyce często pojawiają się problemy przy określeniu czy dana usługa spełnia w/w definicję. Przykładowo, czy zapewnienie trenerów do prowadzenia szkoleń może zostać uznane za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego?

W indywidulanej interpretacji podatkowej z dnia 30.11.2012 roku (nr IPP1/443-912/12-4/IŻ) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, iż o usługach kształcenia możemy mówić wyłącznie wtedy, jeśli podwykonawca faktycznie świadczy usługę szkoleniową, czyli m.in. organizuje szkolenia, odpowiada za przeprowadzenie szkoleń, nadzoruje przebieg szkolenia. Samo wynajmowanie personelu do prowadzenia szkoleń nie może zostać uznane za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

W związku z tym, że stanowisko organu było niekorzystne dla wnioskodawcy, na przedmiotową interpretację wniesiono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W wyroku z dnia 20.11.2013 roku WSA w Warszawie oddalił skargę, tym samym potwierdzając słuszność stanowiska organu. W uzasadnieniu wyroku WSA zwrócił uwagę, iż przy ocenie czy dana usługa spełnia definicję usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, istotne jest sprawdzenie czy zachowany został zasadniczy element tej usługi tj. relacja szkolący – szkolony.

Z kolei, usługa polegająca na zapewnieniu wykładowców do prowadzenia szkoleń i zobowiązaniu ich do prowadzenia stosownej dokumentacji szkoleniowej, dostarczeniu materiałów szkoleniowych oraz rekrutacji uczestników do tychże szkoleń, zdaniem Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie może zostać uznana za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego (interpretacja indywidualna z 18.12.2013 roku, nr IPP1/443-116/13-2/Igo).

W przypadku wątpliwości, czy w dana usługa szkoleniowa podlega zwolnieniu z podatku VAT, istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej do odpowiedniej Izby Skarbowej, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Czas oczekiwania na wydanie interpretacji wynosi 3 miesiące. Opłata to 40 zł.

 

Opracowała: Anna Szemplińska

Kontakt

Bąk i Dębiak
Kancelaria Radców Prawnych s.c.
ul. Chłodna 64, II piętro
00-872 Warszawa Wola

e-mail: biuro@bid.com.pl
kom.: +48 607 660 653
kom.: +48 668 151 841
tel.: 22 460 99 84