W dniu 13 lipca 2016 r. w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 1020 została ogłoszona Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw. Zmiany mają przystosować prawo krajowe do unijnej dyrektywy 2014/24/UE oraz 2014/25/UE, która weszła w życie z dniem 18.04.2016 r.

Ustawa wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. w dniu 28 lipca 2016 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących elektronizacji procedur, które wchodzą w życie z dniem 18 kwietnia 2017 r. lub 18 kwietnia 2018 r.

Wprowadzane zmiany mają przede wszystkim na celu uproszczenie procedury udzielania zamówień i zwiększenie ich elastyczności m.in. poprzez lepsze wykorzystanie instrumentu negocjacji na etapie doprecyzowywania warunków umów z wykonawcami w celu uzyskania usługi odpowiadającej na potrzeby zamawiającego. Natomiast wprowadzenie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia świadczącego o spełnieniu warunków zmniejszy formalizm na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia. Obowiązek złożenia wszystkich dokumentów będzie obowiązywał wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Celem nowelizacji jest również wspieranie ochrony środowiska, integracji społecznej czy innowacyjności poprzez wprowadzenie możliwości ograniczenia stosowania kryterium najniższej ceny, promowanie osób defaworyzowanych przez obniżenie warunku zatrudniania tych osób z 50 % do 30 % czy przez wprowadzenie nowej procedury partnerstwa innowacyjnego przeznaczonej do nabywania produktów i usług, które nie są jeszcze dostępne na rynku.

Zmiany obejmują również zapewnienie lepszego dostępu do rynku małym i średnim przedsiębiorcom m.in. poprzez wprowadzenie pułapu górnych warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej tj. średni roczny obrót – maksymalnie dwukrotność szacunkowej wartości zamówienia.

W końcu wprowadzenie uproszczenia procedur przy udzielaniu zamówień społecznych oraz niektórych innych usług, np. prawnych, hotelarskich, gastronomicznych, kulturalnych, zdrowotnych itp. przez: podwyższenie progu kwotowego, od którego istnieje obowiązek przestrzegania przepisów ustawy, umożliwienie zastosowania kryteriów jakościowych takich jak dostępność, ciągłość i trwałość oferowanych kluczowych usług, umożliwienie określenia przez zamawiającego niektórych elementów procedury udzielenia zamówienia, co zwiększy jej elastyczność.

Dyrektywy zezwalają państwom członkowskim na odroczenie terminu wdrożenia:

  • obowiązkowej komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem przesyłania ogłoszeń, udostępniania dokumentów zamówienia, oraz instytucji elektronicznych takich jak: aukcja elektroniczna, katalogi elektroniczne, dynamiczny system zakupów – do dnia 18 października 2018 r.,
  • obowiązkowej komunikacji elektronicznej w przypadku postępowań prowadzonych przez centralną jednostkę zakupującą – do dnia 18 kwietnia 2017 r.,
  • przepisów dotyczących sposobu sporządzania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – do dnia 18 kwietnia 2018 r.

Rządowy projekt Ustawy o zmianie ustawy prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw – druk nr 366 wraz z ustawą i uzasadnieniem jest dostępny na stronie:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=366

Por. szerzej:

https://www.portalzp.pl/aktualnosci/uchwalono-nowelizacje-ustawy-pzp-a-juz-mowa-o-kolejnych-zmianach-1412859/

 

Opracowała Ewelina Grzybowska – prawnik

Kontakt

Bąk i Dębiak
Kancelaria Radców Prawnych s.c.
ul. Chłodna 64, II piętro
00-872 Warszawa Wola

e-mail: biuro@bid.com.pl
kom.: +48 607 660 653
kom.: +48 668 151 841
tel.: 22 460 99 84