1 stycznia 2015 roku weszły w życie nowe przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, które ograniczą wydatki Skarbu Państwa związane z prowadzeniem tego typu postępowań, usprawnią postępowania prowadzone przez sąd rejestrowy,  jednocześnie zwiększając wiarygodność Krajowego Rejestru Sądowego.

Nowelizacja ustawy o KRS wprowadza również:

1) eliminację nieefektywnych postępowań przymuszających i wzmocnienie funkcji kontrolnej sądu rejestrowego,

2) jako przesłankę wszczęcia likwidacji, nie złożenie sprawozdań finansowych za dwa kolejne lata obrachunkowe, mimo wezwań,

3) rozszerzenie możliwości działania przez sąd rejestrowy z urzędu w odniesieniu do aktualizacji wpisów,

4) regulację  umożliwiającą  sądowi rejestrowemu rozwiązanie i wykreślenie z rejestru tzw. „martwych podmiotów” czyli takich, które  nie prowadzą  działalności i nie posiadają majątku oraz nie wykazują  aktywności w obrocie,

5) regulację dotyczącą majątku pozostałego po podmiotach nieprzerejestrowanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz podmiotach wykreślonych z tego rejestru.

Podmioty aktywnie uczestniczące w obrocie gospodarczym i prawnym obowiązane są przerejestrować się do 31 grudnia 2015 roku do KRS pod rygorem utraty osobowości prawnej i przepadku majątku na rzecz Skarbu Państwa. Postępowanie w tej sprawie będzie prowadził starosta, właściwy ze względu na ostatnie miejsce siedziby podmiotu, po którym majątek nabył Skarb Państwa.

 

Źródła:

http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,6679,sprawniejsze-postepowania-rejestracyjne-wieksza.html

http://prawo.rp.pl/artykul/758388,1140061-Martwe-spolki-do-kasacji-w-KRS.html?referer=redpol

Kontakt

Bąk i Dębiak
Kancelaria Radców Prawnych s.c.
ul. Chłodna 64, II piętro
00-872 Warszawa Wola

e-mail: biuro@bid.com.pl
kom.: +48 607 660 653
kom.: +48 668 151 841
tel.: 22 460 99 84