Na wniosek Pierwszego Prezesa SN, 30 stycznia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów (sygn. akt III CZP 34/14) podjął uchwałę następującej treści:

Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

Wydaje się, że powyższa uchwała przecięła rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych oraz wątpliwości występujące w literaturze przedmiotu a dotyczące interpretacji przepisów dotyczących prokury, a w szczególności możliwości jej ograniczenia. Sąd Najwyższy opowiedział się tym samym za określeniem zakresu umocowania prokurenta przepisami bezwzględnie obowiązującymi oraz zakazem ograniczania go przez mocodawcę ze skutkiem wobec osób trzecich.

http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze%20orzeczenia.aspx?ItemID=658&ListID=411c5dda-68cb-4ad8-b865-2705079f8593&el=Izba%20Cywilna