Na wniosek Pierwszego Prezesa SN, 30 stycznia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów (sygn. akt III CZP 34/14) podjął uchwałę następującej treści:

Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

Wydaje się, że powyższa uchwała przecięła rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych oraz wątpliwości występujące w literaturze przedmiotu a dotyczące interpretacji przepisów dotyczących prokury, a w szczególności możliwości jej ograniczenia. Sąd Najwyższy opowiedział się tym samym za określeniem zakresu umocowania prokurenta przepisami bezwzględnie obowiązującymi oraz zakazem ograniczania go przez mocodawcę ze skutkiem wobec osób trzecich.

http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze%20orzeczenia.aspx?ItemID=658&ListID=411c5dda-68cb-4ad8-b865-2705079f8593&el=Izba%20Cywilna

Kontakt

Bąk i Dębiak
Kancelaria Radców Prawnych s.c.
ul. Chłodna 64, II piętro
00-872 Warszawa Wola

e-mail: biuro@bid.com.pl
kom.: +48 607 660 653
kom.: +48 668 151 841
tel.: 22 460 99 84