W styczniu 2015 roku weszły w życie nowe przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.
o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2014 r.).

Nowelizacja, która obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku, nakłada na sądy rejestrowe obowiązek wszczęcia z urzędu postępowania o wykreślenie z KRS podmiotów, które:

1) mimo wezwania sądu nie składają sprawozdań finansowych przez dwa lata,
2) pomimo dwukrotnego wezwania sądu nie złożyły wniosku o wpis do Rejestru lub nie złożyły dokumentów, których złożenie jest obowiązkowe.

O wszczęciu postępowania sąd powiadamia podmiot wpisany do Rejestru, wzywając go do wykazania, że faktycznie prowadzi działalność i że posiada majątek, ze wskazaniem jego składników, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
W celu uniknięcia wykreślenia, należy wykonać zaległe obowiązki rejestrowe w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy (tj. do 1 lipca 2015 r.). W przypadku niewykonania obowiązków rejestrowych, a więc niezłożenia wniosku o zmianę wpisu, czy braku złożenia wymaganych dokumentów (np. sprawozdania finansowego), sąd rejestrowy będzie mógł z urzędu wszcząć procedurę rozwiązania i wykreślenia podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Mienie wykreślonych podmiotów przejmować będzie Skarb Państwa.

Źródła:
http://www.twoja-firma.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/niezlozenie-sprawozdania-finansowego-grozi-wykresleniem-z-krs
http://ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/sprawozdawczosc/704411,Za-niezlozenie-sprawozdania-finansowego-grozi-wykreslenie-z-KRS.html

Kontakt

Bąk i Dębiak
Kancelaria Radców Prawnych s.c.
ul. Chłodna 64, II piętro
00-872 Warszawa Wola

e-mail: biuro@bid.com.pl
kom.: +48 607 660 653
kom.: +48 668 151 841
tel.: 22 460 99 84