15 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy Kodeksu Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2015 r.).

Wprowadza ona między innymi następujące zmiany do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym:

1) Do tej pory rejestrując spółkę konieczne było dołączenie wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu. Od połowy stycznia wzorów podpisów składać już nie trzeba.

2) Zgodnie z dodanym art. 19a ust. 5, do wniosku o wpis:

• osób reprezentujących spółkę,
• likwidatorów i
• prokurentów
należy dołączyć zgodę tych osób na ich powołanie.
Powyższego wymogu nie stosuje się w sytuacji, gdy wniosek jest podpisany przez:
• osobę podlegającą wpisowi,
• osobę, która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku, albo
• osobę, której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki.

3) Uchylono również art. 109 ze zn. 9 kodeksu cywilnego dotyczący obowiązkowego wzoru podpisu prokurenta. Od połowy stycznia 2015 r. wzorów podpisów składać już nie trzeba.

Autorzy projektu zmianę ustawy uzasadniają względami praktycznymi. Według autorów złożenie wzoru podpisu do akt rejestrowych nie było żadnym gwarantem bezpieczeństwa obrotu. W praktyce i tak prawie nikt nie dokonywał porównania odręcznego podpisu na dokumentach ze wzorem złożonym w aktach.

Źródła:
http://wyborcza.biz/Prawo/1,128894,17328016,Koniec_ze_wzorami_podpisow_w_KRS__Teraz_trzeba_miec.html
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2841