Z początkiem marca br. Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, w odpowiedzi na interpelację Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącą konieczności nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie terminów wnoszenia odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, potwierdził, iż jeżeli ostatni dzień terminu na wniesienie odwołania przypada w sobotę, to termin ten automatycznie przedłuża się do końca pierwszego dnia roboczego następującego po sobocie.
W interpelacji poselskiej zwrócono uwagę, iż aktualnie obowiązująca treść art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzi do skrócenia terminu na wniesienie odwołania w sytuacji, gdy termin ten przypada w sobotę, wobec braku możliwości uznania za datę wniesienia odwołania daty nadania w placówce pocztowej operatora publicznego oraz z uwagi na fakt, iż w soboty biuro podawcze Krajowej Izby Odwoławczej jest nieczynne.
Urząd Zamówień Publicznych zanegował ww. stanowisko, powołując się na treść Rozporządzenia Rady (EWG, EURATOM) nr 1182/71 z dnia 03 czerwca 1971 r. określającego zasady mające zastosowanie do okresów dat i terminów (Dz. Urz. UE. L Nr 124, str. 1; CELEX 31971R1182), które stosuje się m.in. do terminów wnoszenia odwołań określonych w ustawie PZP. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. rozporządzenia „za “dni robocze” uważa się wszystkie inne dni niż ustawowo wolne od pracy, niedziele i soboty.” W związku z tym, jeżeli ostatni dzień terminu jest dniem ustawowo wolnym od pracy, niedzielą lub sobotą, termin ten zakończy się następnego dnia roboczego (art. 3 ust. 4 Rozporządzenia).
Z uwagi na powyższe, zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych termin do wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych nie może upłynąć w sobotę i w takim wypadku za ostatni dzień tego terminu uznać należy pierwszy następujący dzień roboczy.
Stanowisko to budzi kontrowersje w zestawieniu z art. 14 ustawy Prawo zamówień publicznych, który nakazuje w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosować przepisy Kodeksu cywilnego, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Tymczasem w myśl z art. 115 Kodeksu cywilnego termin do wykonania czynności upływa dnia następnego wyłącznie w sytuacji, gdy koniec tego terminu przypada na dzień uznany ustawowo za dzień wolny od pracy, a takim zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy nie jest sobota. Również dotychczasowa praktyka orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej wskazuje, iż do liczenia terminów na wniesienie odwołań powinno stosować się przepisy Kodeksu cywilnego. Czas pokaże czy stanowisko przedstawione przez Urząd Zamówień Publicznych doprowadzi do zmiany linii orzeczniczej w przedmiotowym zakresie. Z uwagi na sprzeczność interpretacji UZP z przepisami prawa krajowego budzi to jednak uzasadnioną wątpliwość.

Pełna treść odpowiedzi Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych na interpelację dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: http://uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;3135.

Akty prawne:
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) -http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040190177;
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121) – http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093;
3. Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 90) – http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19510040028.

Kontakt

Bąk i Dębiak
Kancelaria Radców Prawnych s.c.
ul. Chłodna 64, II piętro
00-872 Warszawa Wola

e-mail: biuro@bid.com.pl
kom.: +48 607 660 653
kom.: +48 668 151 841
tel.: 22 460 99 84