Dzięki niedawnemu rozstrzygnięciu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie mamy jasność, kiedy właściwa instytucja może pozostawić bez rozpatrzenia protest przedsiębiorcy przeciwko negatywnej ocenie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków UE.

Zgodnie z art. 30i ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 nr 227 poz. 1658 z pózn.zm.), dalej: z.p.p.r., „gdy na jakimkolwiek etapie postępowania w zakresie procedury odwoławczej, alokacja na realizację działania lub priorytetu, o której mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2, zostanie wyczerpana właściwa instytucja zarządzająca pozostawia protest bez rozpatrzenia.”

Wątpliwości budziło, co należy rozumieć pod pojęciem „alokacja na realizację działania lub priorytetu, o której mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2 z.p.p.r.”. Przykładowo, J. Jaśkiewicz (autor komentarza do ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) stoi na stanowisku, że organ może pozostawić protest bez rozpatrzenia w sytuacji, kiedy „następuje całkowite wyczerpanie alokacji na realizację wszystkich priorytetów danego programu operacyjnego” lub „gdy następuje wyczerpanie alokacji na realizację wszystkich działań w ramach danych osi priorytetowych programu”.

W wyroku z 16 lutego 2015r. (V SA/Wa 90/15) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie dokonał interpretacji artykułu 30i z.p.p.r. Zdaniem WSA w Warszawie „wyczerpanie alokacji powinno być odnoszone do każdego („poszczególnego”) działania (jeżeli takie wyodrębniono) albo do każdego („poszczególnego”) priorytetu (jeżeli nie wyodrębniono w nim działań)”.

Dla przedsiębiorców oznacza to, że organ nie musi wykazywać braku dostępnych środków w ramach danego priorytetu, ale wystarczy, iż wykaże, że zabrakło środków na konkretne działanie, w ramach którego był organizowany konkurs. Na tej podstawie organ może odmówić rozpatrzenia protestu w ramach procedury odwoławczej.

Źródło:
1. wyrok z 16 lutego 2015r. (V SA/Wa 90/15) Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
2. J. Jaśkiewicz, Komentarza do ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
3. ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Kontakt

Bąk i Dębiak
Kancelaria Radców Prawnych s.c.
ul. Chłodna 64, II piętro
00-872 Warszawa Wola

e-mail: biuro@bid.com.pl
kom.: +48 607 660 653
kom.: +48 668 151 841
tel.: 22 460 99 84