We wtorek 11 lutego 2014 r. rząd przyjął założenia do projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Ma być to rozwiązanie dla firm znajdujących się na krawędzi bankructwa i likwidacji, jako alternatywa wobec postępowania upadłościowego.

Celem zmian w prawie restrukturyzacyjnym ma być udzielenie pomocy przedsiębiorcom w trudnej sytuacji finansowej, poprzez zapewnienie skutecznej restrukturyzacji, z jednoczesną ochroną praw wierzycieli.

Tego rodzaju rozwiązanie stanowi jeden z elementów tzw. polityki nowej szansy, którą jest kompleksowa strategia gospodarcza państwa, skierowana na ochronę przedsiębiorstw, miejsc pracy i kapitału intelektualnego.

Zdolność restrukturyzacyjna zostanie przyznana wszystkim przedsiębiorcom, z wyjątkiem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Każdy z przedsiębiorców będzie miał możliwość wyboru określonej procedury restrukturyzacyjnej w zależności od swoich potrzeb. Owe procedury mają pomóc w opanowaniu problemów z płynnością, a co za tym idzie w uniknięciu likwidacji. W kwestii zaspokajania roszczeń przewidują zrównanie wierzycieli prywatnych z publicznymi. Ma to na celu przede wszystkim wymuszenie na wierzycielach publicznych większego zaangażowania w restrukturyzację firm i zmniejszenie sytuacji, w których od razu składają wnioski o upadłość dłużnika. Projekt założeń do ustawy – Prawo restrukturyzacyjne przewiduje cztery rodzaje postępowań w zależności od kondycji finansowej zadłużonego przedsiębiorcy. To przedsiębiorca sam ma wybrać najlepszą dla siebie procedurę. Dodatkowe przywileje dostaną też aktywni wierzyciele, np. rada wierzycieli, która ma mieć możliwość udzielania zezwolenia na zaciągnięcie kredytu przez dłużnika. Jednocześnie nowe przepisy wprowadzają szereg zasad gwarantujących poszanowanie praw wierzycieli na każdym z etapów postępowania restrukturyzacyjnego. Istotny jest również fakt, że w przypadku kolizji wniosków (o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz o ogłoszenie upadłości) pierwszeństwo otrzymuje postępowanie restrukturyzacyjne. Nie będzie to jednak pierwszeństwo o charakterze bezwzględnym, gdyż rząd ma w planach wprowadzenie pewnego rodzaju mechanizmów prawnych, których zadaniem byłoby wyeliminowanie wszelkich prób nadużycia w/w zasad przez nieuczciwych przedsiębiorców.

Z informacji uzyskanych po posiedzeniu Rady Ministrów wynika, że przewidywana jest również nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Podstawową zmianą ma być wprowadzenie nowej definicji „stanu niewypłacalności” oraz przyspieszenie i uproszczenie procedury upadłościowej. Obecnie złożenie wniosków i pism w postepowaniu upadłościowym wiąże się ze spełnieniem wielu wymogów formalnych stawianych przez przepisy ustawy. Ułatwieniu procedury mają służyć jednolite formularze, składane w przyszłości w formie elektronicznej.

Kolejna z zaproponowanych zmian dotyczy regulacji określającej oddalenie przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na brak środków wystarczających na prowadzenie postępowania. Sąd będzie mógł oddalić takai wniosek tylko i wyłącznie, gdy całkowite koszty postępowania upadłościowego albo ich przeważająca część będą przewyższać wartość majątku upadłego. Nowelizacja przepisów będzie dawać dłużnikowi możliwość złożenia, wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, wniosku o sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego składników majątkowych w ramach postępowania upadłościowego.

Nowością ma być również bezpłatny internetowy Centralny Rejestr Upadłości (CRU), zawierający nie tylko wyszukiwarkę prowadzonych spraw upadłościowych, ale także wykaz syndyków i biegłych. Ma to stanowić bezpłatną bazę wiedzy dla wszystkich zainteresowanych, , która spółka znajduje się w upadłości oraz znaleźć wzory pism i formularzy wymaganych w postępowaniu. Jest to rozwiązanie służące zmniejszeniu kosztów procedur upadłościowych, ponieważ informacje umieszczane w CRU nie będą wymagały publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i w lokalnej prasie.

 

Źródło:

www.lex.pl

www.msp.money.pl

www.prawo.gazetaprawna.pl

www.finanse.wp.pl

Kontakt

Bąk i Dębiak
Kancelaria Radców Prawnych s.c.
ul. Chłodna 64, II piętro
00-872 Warszawa Wola

e-mail: biuro@bid.com.pl
kom.: +48 607 660 653
kom.: +48 668 151 841
tel.: 22 460 99 84