W dniu 1 grudnia 2014 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 1161).

Powyższa nowelizacja, przede wszystkim wprowadza istotne zmiany w Ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (zwanej dalej: „Ustawą”) w zakresie dotyczącym rejestracji podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Najistotniejsza zmiana polega na wprowadzeniu procedury automatycznego nadawania numerów NIP oraz REGON bez konieczności składania odrębnych wniosków w tym zakresie.

Zgodnie z nową procedurą po dokonaniu wpisu w KRS dane objęte treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zostaną przekazane do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników oraz Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej. Przekazanie danych następować będzie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego. Po dokonaniu wpisu w tych rejestrach informacja o nadaniu NIP oraz numeru identyfikacyjnego REGON zostanie przekazana do Krajowego Rejestru Sądowego, a następnie dane te zostaną automatycznie zamieszone w KRS (art. 20 ust. 1a-e Ustawy).

Powyższa zmiana spowoduje, że podmiot podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego będzie mógł faktycznie rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej po dokonaniu wpisu w KRS.

Kolejną zmianą która wprowadza nowelizacja to ograniczenie liczby kodów opisujących przedmiot działalności gospodarczej (PKD). Od 1 grudnia 2014 r. przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia w rejestrze przedsiębiorców KRS będzie mógł wskazać nie więcej niż 10 pozycji opisujących przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w tym jeden przedmiot przeważającej działalności (nowe brzmienie art. 40 pkt. 1 Ustawy).

Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego będą obowiązane dostosować się do ww. wymogów przy pierwszym wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców, nie później niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie nowelizacji (art. 9 ust. 2 ustawy nowelizującej).

Opisana powyżej zmiana, z jednej strony stanowi ograniczenie swobody działalności gospodarczej. Z drugiej zaś, może doprowadzić do wzrostu znaczenia funkcji informacyjnej rejestru przedsiębiorców KRS, gdyż informacje znajdujące się w rubryce opisującej przedmiot działalności pozwolą precyzyjniej ustalić zakres faktycznej działalności prowadzonej przez podmiot.

Źródło:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 1161),
  2. http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,49,sierpien-2014-r-.html
  3. https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/806255,nip-i-regon-szybciej-sejm-przyjal-nowelizacje-ustawy-o-krs.html
  4. http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/825420,zmiany-w-pkd-przedsiebiorca-wskaze-maksymalnie-10-kodow.html

 

Opracował: Marcin Szkutnik

Kontakt

Bąk i Dębiak
Kancelaria Radców Prawnych s.c.
ul. Chłodna 64, II piętro
00-872 Warszawa Wola

e-mail: biuro@bid.com.pl
kom.: +48 607 660 653
kom.: +48 668 151 841
tel.: 22 460 99 84