Ustawa z dnia 25.09.2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1893) wprowadza szereg zmian, które weszły w życie po 6-miesięcznym vacatio legis tj. 19 maja 2016 r.

Jednym z podstawowych postulatów jest maksymalne uproszczenie procedury wykreślania wpisów (art. 34 ust. 5 pkt. 1-3 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej) i tak CEIDG wykreśla przedsiębiorcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni:

1)    w przypadku niezłożenia wniosku o wpis do CEIDG informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
2)    gdy w CEIDG została zgłoszona informacja o prawomocnym orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej,
3)    po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego informacji o zgonie przedsiębiorcy,

Do tej pory do wykreślenia powyższych wpisów niezbędne było postanowienie ministra gospodarki. Aktualnie tylko w przypadku firmy zarejestrowanej bez tytułu prawnego do lokalu minister właściwy do spraw gospodarki może wykreślić przedsiębiorcę z CEIDG w drodze decyzji administracyjnej (art. 16a w zw. z art. 35 ust. 1a u.s.d.g). Jest to następstwo wprowadzenia obowiązku przedsiębiorcy do posiadania tytułu prawnego do nieruchomości , których adresy podlegają wpisowi do CEIDG tj. adres zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony.

Nowelizacja ustawy wprowadziła również zapis, iż integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie przyjęcia (w przypadku przedsiębiorcy będącego płatnikiem składek) wyłącznie na własne ubezpieczenia:
a) zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego,
b) zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny,
c) zmiany danych wykazanych w ww. zgłoszeniach lub ich wyrejestrowania (art. 25 ust. 5 pkt 9 u.s.d.g.)

W skutek nowelizacji osoba fizyczna wpisana do CEIDG ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do CEIDG w ustawowym terminie albo brakiem zgłoszenia zmian danych objętych wpisem. Wyjątek stanowi szkoda, która nastąpiła w skutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba wpisana do CEIDG nie ponosi odpowiedzialności (art. 33 u.s.d.g.). Dotychczas w przepisach ustawy o swobodzie działalności brak było przepisu określającego odpowiedzialność przedsiębiorcy za dane wpisane do CEIDG.

Mając na uwadze powyższe zmiany należy stwierdzić, że nowelizacja ma za zadanie uprościć procedurę dokonywania wpisów, wykreśleń i sprostowań, jak i poprawić funkcjonalność i wiarygodność danych zawartych w ewidencji przedsiębiorców.

 

Opracowała Ewelina Grzybowska – prawnik

Kontakt

Bąk i Dębiak
Kancelaria Radców Prawnych s.c.
ul. Chłodna 64, II piętro
00-872 Warszawa Wola

e-mail: biuro@bid.com.pl
kom.: +48 607 660 653
kom.: +48 668 151 841
tel.: 22 460 99 84