W ramach perspektywy finansowej na lata 2007 – 2013, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dysponowała budżetem w wysokości ponad 7 mld euro, na realizację programów operacyjnych – PO IG, PO RPW oraz PO KL. W tym czasie Agencja zawarła umowy o dofinansowanie z tysiącami beneficjentów, z których część ma obecnie problem związany z rozliczeniem i zamknięciem projektu.

Z informacji posiadanych przez Kancelarię oraz dostępnych w Internecie, w ostatnim czasie zintensyfikowały się działania PARP polegające na kierowaniu do znacznej liczby Beneficjentów pism informujących o wypowiedzeniu zawartej umowy o dofinansowanie oraz zobowiązujące ich do zwrotu wypłaconego uprzednio dofinansowania.

Jako podstawę rozwiązania umowy, PARP wskazuje szereg różnych przesłanek. Najczęściej jest to: wykorzystanie dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, nieosiągnięcie celów projektu (opisanych we wniosku o dofinansowanie), zakup towarów lub usług sprzecznie z umową bądź realizacja projektu w sposób sprzeczny z umową. Mimo, iż umowy o dofinansowanie zawierają postanowienie, że wszelkie spory dotyczące projektu i umowy w pierwszej kolejności, mają być rozwiązane w drodze negocjacjami pomiędzy stronami, PARP podejmuje decyzje jednostronnie, bez komunikacji z beneficjentami.

Konsekwencje rozwiązania Umowy o dofinansowanie są poważne. Przede wszystkim aktualizuje się obowiązek zwrotu przez Beneficjenta całości otrzymanego dofinansowania – dobrowolnie lub w wyniku wszczętego postępowania administracyjnego w oparciu o art. 207 ustawy o finansach publicznych – i automatyczne wykluczenie z możliwości ubiegania się i otrzymania przez Beneficjenta dofinansowania ze środków programu, z którego otrzymał wsparcie na realizację danego projektu oraz innych programów realizowanych przez PARP w okresie 3 lat od dnia rozwiązania umowy.

W takich sytuacjach Beneficjentom nasuwa się pytanie – czy i jakie środki prawne przysługują na takie działania PARP? Czy można skutecznie zakwestionować wypowiedzenie umowy, które jest jednostronną czynnością prawną?

Z pewnością każda sprawa jest indywidualna, a podejmowane działania wymagają szerokiego zasobu wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej, również dotyczącej funkcjonowania PARP, zasad przyznawania dofinansowania, czy też kontroli wydatkowania otrzymanych środków. Niemniej, katalog możliwych działań i scenariuszy jest bogaty, a jedynym wyjściem nie jest z całą pewnością ogłoszenie upadłości.

Przygotowując taktykę i strategie działania w takiej sprawie Beneficjent powinien uzbroić się w cierpliwość oraz korzystać z profesjonalnego wsparcia eksperckiego, w tym pomocy prawnej, gdyż sprawy takie są niezwykle złożone i wymagają obszernej wiedzy merytorycznej, formalnej oraz prawnej. Informujemy jednocześnie, że Beneficjenci poszukujących optymalnych rozwiązań w takich sprawach mogą liczyć na wsparcie Kancelarii.

Zespół kancelarii

Kontakt

Bąk i Dębiak
Kancelaria Radców Prawnych s.c.
ul. Chłodna 64, II piętro
00-872 Warszawa Wola

e-mail: biuro@bid.com.pl
kom.: +48 607 660 653
kom.: +48 668 151 841
tel.: 22 460 99 84