Od 1 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 9 Ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 r. poz. 4) obowiązują przepisy, które pozwalają na złożenie do Krajowego Rejestru Sądowego wszystkich e-wniosków za pośrednictwem potwierdzonego profilu ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Do 31 marca 2016 r. elektroniczny wniosek o wpis czy dokumenty stanowiące podstawę wpisu musiały być opatrzone bezpiecznym e-podpisem. Zmiana jest istotna, gdyż zarówno założenie jak i korzystanie z profilu zaufanego ePUAP jest nieskomplikowane. Jego zaletą jest również bezpłatny dostęp w przeciwieństwie do bezpiecznego e-podpisu, który jest płatny.

Sprawy rejestrowe takie jak wpis do KRS o zmianę danych lub wykreślenie z rejestru są rozpatrywane w sądowym postępowaniu rejestrowym, do którego zastosowanie mają przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o KRS. Możliwość korzystania z zaufanego profilu ePUAP wynika z art.6943 § 3  i 6944 § 2 k.p.c. oraz art. 6944 § 2 i § 21 k.p.c. Do dnia 31 marca 2016 r. możliwość ta była wyłączona przez wspomniany wyżej zapis art. 9 ustawy o zmianie ustawy k.s.h. oraz niektórych innych ustaw.

Warto zauważyć, że złożenie wniosku drogą elektroniczną powoduje, że doręczenia orzeczeń i pism sądowych odbywa się również za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W zakresie doręczeń to data wskazana w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji orzeczeń i pism sądowych będzie uznawana za datę doręczenia. Natomiast w przypadku braku potwierdzenia doręczenie uznaje się za skuteczne z upływem 14 dni od daty umieszczenia korespondencji w systemie teleinformatycznym (zgodnie z art. 6943 § 4-5 K.p.c.).

Obecnie większość wniosków do KRS wciąż składana jest w formie papierowej. Opisywane zmiany idą w kierunku wprowadzenia obowiązku składania wszystkich wniosków do KRS drogą elektroniczną. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nowelizacją ustawy o KRS w związku z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/17/UE z dnia 13 czerwca 2012 r. w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek (określana jako dyrektywa BRIS). Zobowiązuje ona państwa członkowskie do wymiany danych dotyczących spółek oraz dostępu do aktualnych i wiarygodnych informacji o spółkach. Założenia do wyżej wspomnianego projektu ujęte są w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem ZA2, gdzie czytamy, że od 1 czerwca 2017 r. planowane jest wprowadzenie obowiązku składania wszystkich wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS oraz dokumentów stanowiących podstawę wpisu lub podlegających dołączeniu do akt rejestrowych drogą elektroniczną.

Opracowała Ewelina Grzybowska – prawnik

Por. szerzej:
https://www.gofin.pl/firma/17,2,120,152267,od-2017-r-maja-byc-tylko-e-wnioski-do-krs.html
lub
http://www.kancelaria.lex.pl/czytaj/-/artykul/kolejne-wpisy-do-krs-mozliwe-droga-elektroniczna

Kontakt

Bąk i Dębiak
Kancelaria Radców Prawnych s.c.
ul. Chłodna 64, II piętro
00-872 Warszawa Wola

e-mail: biuro@bid.com.pl
kom.: +48 607 660 653
kom.: +48 668 151 841
tel.: 22 460 99 84