Zgodnie z informacjami podanymi przez Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzatę Jarosińską-Jedynak – ponad 23 tysiące obywateli, firm i instytucji prowadzi 60 tysięcy inwestycji współfinansowanych z funduszy UE.[1] Trwają również nabory wniosków dotyczących nowych projektów. Obecna sytuacja wywołana pandemią koronowirusa z pewnością negatywnie wpływa  zarówno na możliwość złożenia wniosków w nowych konkursach, jak i na możliwość terminowej realizacji projektów już rozpoczętych.

W związku z powyższym, w celu zminimalizowania wpływu pandemii koronawirusa na sytuację beneficjentów, realizowanych przez nich projektów oraz na możliwość złożenia wniosków we wciąż trwających naborach, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej wystąpiła do instytucji państwowych odpowiedzialnych za inwestowanie funduszy oraz do instytucji wdrażających środki unijne (m.in. urzędy marszałkowskie, Wojewódzkie Urzędy Pracy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) z rekomendacjami podjęcia szczególnych działań mających wspomóc beneficjentów oraz wnioskodawców w tej nadzwyczajnej sytuacji.

Zgodnie z rekomendacjami, instytucje państwowe odpowiedzialne za inwestowanie będą mogły w uzasadnionych przypadkach m.in.:

  • wydłużyć terminy zakończenia naborów wniosków;
  • w przypadku trwającej oceny projektów w ramach zakończonych naborów – wprowadzić system zdalnej pracy członków komisji oceny projektów;
  • wydłużyć terminy rozliczania i zamykania inwestycji unijnych (w przypadku projektów, przy realizacji których występują lub mogą wystąpić opóźnienia);
  • w uzasadnionych przypadkach uznać za kwalifikowalne wydatki np. na spotkania, szkolenia czy wyjazdy, które się nie odbyły z powodu koronowirusa;
  • zmienić plan kontroli wydatków z funduszy unijnych, tak żeby uwzględnić wyjątkową sytuację zarówno w firmach, jak i instytucjach przeprowadzających kontrolę.

Rekomendacje​ – minimalizacja​ wpływu​ koronawirusa​ na​ wdrażanie​ programów​ operacyjnych  dostępne na stronie internetowej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/pakiet-antykryzysowy-dla-korzystajacych-z-funduszy/

Ponadto, w związku z tym, iż szczególnie zagrożona jest realizacja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) – tak zwane projekty miękkie,  Minister Funduszy i Polityki Regionalnej wydała dodatkowe rekomendacje dla instytucji wdrażających środki unijne z tego funduszu. Resort proponuje między innymi możliwość:

  • uznania za wydatki kwalifikowalne kosztów odwołanych szkoleń, wyjazdów, konferencji, pod warunkiem: zaciągnięcia przez beneficjenta zobowiązań na ten cel przed 11.03.2020, udokumentowania braku możliwości odzyskania poniesionych na ten cel środków oraz przekazania uzasadnienia powodów odwołania planowanej formy wsparcia;
  • kwalifikowania kosztów stałych funkcjonowania miejsc opieki (w tym kosztów personelu), które muszą być ponoszone pomimo braku dzieci w placówce,
  • wydłużenia terminów składania wniosków o płatność i zmiany terminów zakończenia projektów,
  • zmiany treści wniosków i umów o dofinansowanie, na przykład w zakresie okresu realizacji projektu, terminu jego zakończenia albo finansowania dodatkowych kosztów zapewnienia bezpieczeństwa lub zmiany formy wsparcia na zdalne,
  • w przypadku ostatecznych odbiorców projektów, którym w ramach projektu przyznano dotacje lub pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – możliwość czasowego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej;

Jednakże, podkreślenia wymaga, iż zastosowanie ww. rekomendacji wymaga podjęcia decyzji po stronie instytucji wdrażających środki unijne i rozpatrzenie każdej sprawy indywidualnie. Nie są to przepisy powszechnie obowiązujące, a – jak sama nazwa wskazuje – rekomendacje, czyli innymi słowy zbiór dobrych praktyk na czas pandemii. To od poszczególnych  instytucji i indywidualnych przypadków zależy, na jaką elastyczność będą mogli liczyć beneficjenci projektów.

Rekomendacje – pakiet dla EFS dostępne na stronie internetowej http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/antykryzysowe-dzialania-dla-projektow-finansowanych-z-europejskiego-funduszu-spolecznego/

W związku z nadzwyczajną sytuacją pozostajemy do Państwa dyspozycji zarówno w drodze telefonicznej jak i mailowej – możemy pomóc w przygotowaniu stosownego wniosku, pisma lub wyjaśnienia do właściwych instytucji.

 

[1] http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/pakiet-antykryzysowy-dla-korzystajacych-z-funduszy/

 

 

Opracowała Anna Szemplińska – Adwokat

 

 

Kontakt

Bąk i Dębiak
Kancelaria Radców Prawnych s.c.
ul. Chłodna 64, II piętro
00-872 Warszawa Wola

e-mail: biuro@bid.com.pl
kom.: +48 607 660 653
kom.: +48 668 151 841
tel.: 22 460 99 84