Za nami kolejna nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 1 lipca 2023 r., wprowadzona ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2023.614 z dnia 2023.03.31).

Z założenia lipcowe zmiany mają mieć charakter naprawczy względem wcześniejszej noweli k.p.c. z  listopada 2019 roku. Wydaje się, że najbardziej krzywdzącym dla stron tj. ograniczającym prawo do sądu, był brak możliwości zaskarżenia postanowienia sądu II instancji o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych. Z uzasadnienia projektu ustawy wynika, że w trakcie obowiązywania ustawy, która weszła w życie 7 listopada 2019 r., ujawniły się kwestie wymagające ponownego przeanalizowania zaproponowanych rozwiązań. Głównym celem nowelizacji jest uproszczenie obowiązujących procedur, co ma przełożyć się na zmniejszenie obciążenia sądów i skrócenie czasu trwania postępowań. Celem zmian jest także ułatwienie stronom i pełnomocnikom kontaktu z sądem, jak również ułatwienie konsumentom dochodzenia swoich praw. W tej części wpisu opiszę zmiany mające istotne znaczenie z punktu widzenia pełnomocników procesowych.

Najistotniejszą zmianą odnoszącą się do pełnomocników profesjonalnych, wydaje się zmiana odnosząca się do wymogów formalnych pism procesowych składanych przez pełnomocników. Nowowprowadzony art. 1281 k.p.c. nakłada bowiem obowiązek jasnego wyodrębnienia w pismach procesowych składanych przez pełnomocników: oświadczeń, twierdzeń oraz wniosków (w tym dowodowych). W przypadku natomiast niezachowania ww. wymogów, i zamieszczenia wniosków dowodowych jedynie w uzasadnieniu pisma procesowego, sankcją jest ich całkowite pominięcie przez sąd. Wnioski dowodowe będą musiały znajdować się zatem w treści petitum (części wstępnej pisma), co ma zwiększyć przejrzystość pism procesowych i usprawnić proces. Otwarte pozostaje pytanie, jak bardzo restrykcyjne podejście co do formułowanych przez pełnomocników wniosków, w szczególności dowodowych będą poodchodziły sądy.

Również ważną z punktu widzenia adwokatów i radców prawnych zmianą jest nowe brzmienie art.  91 pkt 1) k.p.c., zgodnie z którym pełnomocnictwo procesowe obejmuje z mocy samego prawa umocowanie do wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jak też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy. W poprzednim stanie prawnym, pełnomocnictwo procesowe uprawniało do wniesienia zażalenia do Sądu Najwyższego, ale już nie do wniesienia przypadku skargi kasacyjnej, której złożenie wymagało odrębnego, szczególnego umocowania (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 czerwca 2021 r., sygn. akt V CZ 30/21).

Drugą zmianą w odniesieniu do pełnomocnictw jest nowa instytucja pełnomocnictwa do doręczeń (art. 88 § 2 k.p.c.), umożliwiająca osobie fizycznej odbieranie korespondencji sądowej w imieniu strony, skutkujące doręczeniem. To uprawnienie będzie przysługiwać nie tylko profesjonalnym pełnomocnikom, ale także każdemu obywatelowi.

Autor: r.pr. Aleksandra Ostrowska

Kontakt

Bąk i Dębiak
Kancelaria Radców Prawnych s.c.
ul. Chłodna 64, II piętro
00-872 Warszawa Wola

e-mail: biuro@bid.com.pl
kom.: +48 607 660 653
kom.: +48 668 151 841
tel.: 22 460 99 84