Oferujemy obsługę prawną beneficjentów realizujących projekty finansowane z budżetu UE od rozpoczęcia realizacji projektu do ich kontroli przez instytucje pośredniczące lub finansujące.

Zakres usług Kancelarii obejmuje w szczególności:

  • audyt prawny umowy o dofinansowanie projektu z punktu widzenia zakresu obowiązków beneficjenta,
  • doradztwo przy tworzeniu wewnętrznych regulaminów i procedur realizacji projektu
  • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów związanych z udzielaniem zamówień przy realizacji projektu,
  • przygotowywanie i opiniowanie umów, porozumień oraz pism kierowanych przez beneficjenta do podmiotów trzecich,
  • doradztwo prawne na rzecz beneficjenta w trakcie kontroli projektu, w tym w ramach postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

 


 

Inne specjalności: